sunshine
O škole / História

História školy

MŠ Dénešova 53 začala svoju činnosť 1.4.1985 ako šesť triedna materská škola a 2 oddelenia jaslí s kapacitou 180 detí na sídlisku KVP v Košiciach.

Po roku 1989 nastal pokles detí, došlo k zrušeniu detských jaslí a škola postupne rušila triedy až na počet štyri triedy MŠ.

Od roku 1999 je škola držiteľom certifikátu ZDRAVÁ ŠKOLA

V roku 2000 došlo zrušením MŠ Drocárov park sa počet tried opäť zvýšil na šesť a tento stav trvá doteraz. V uvolnených priestoroch sídli Obvodné oddelenie PZ KVP, čo je pre školu veľkou výhodou z bezpečnostného hľadiska.

Škola nemá právnu subjektivitu a zriaďovateľom je v súčasnosti mesto Košice

V roku 2008 boli zrekonštruované 3 školské dvory a vytvorené dopravné ihrisko pre deti. Finančne ho podporili Nadácia PONTIS, Karpatská nadácia, mesto Košice a sponzori.

V roku 2010 sa materská škola stala signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky a v roku 2011 za projekt Bezpečne na ceste získala cenu excelentnosti za rok 2010 v jednej zo šiestich kategórií, a to v kategórii Inštitúcie. Ocenené projekty vyberala Európska komisia z najinovatívnejších a najúspešnejších iniciatív zo strany signatárov Európskej charty.

07.05.2012 bola kolektívu materskej školy udelená Cena primátora mesta Košice za tvorivú pedagogickú činnosť, metodickú prácu s deťmi predškolského veku, spoluprácu s verejnosťou a propagáciu práce košických materských škôl v rámci Európskej únie. Cenu z rúk primátora MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH prevzala riaditeľka školy Ing. Katarína Lukáčová.

Dňa 09.02.2015 v Spišskej Novej Vsi materskej škole Dénešova bolo odovzdané Čestné uznanie v kategórii – materské školy za košický samosprávny kraj v podujatí : Olympijské festivaly Slovenska 2014. Vyhlasovateľom podujatia bol Slovenský olympijský výbor. Olympijského festivalu sa mohli zúčasniť materské, základné, stredné a špeciálne školy. Vyhodnotené boli kraje a v rámci nich aj školy. Košický kraj získal celkovo 1. miesto. Veľmi nás teší, že materská škola Dénešova bola jednou z tých, ktoré projektom "3­2­1 štart!" prispeli na festival podujatím, ako aj počtom zúčastnených detí.
Čestné uznanie prevzala z rúk primátora mesta SNV riaditeľka školy Ing.Katarína Lukáčová.

Pre trvalo udržateľný rozvoj športu urobíme maximum, aby šport na školách mal kvalitu aj
kvantitu.

Fotky z odovzdávania čestného uznania nájdete vo fotogalérii.
65 66