sunshine
O škole / Projekty / Detské hry – využitie ľudovej tvorivosti pri práci s deťmi

Projekt - Detské hry

Zámer projektu:   Priblížiť deťom zvyky a tradície z Východného Slovenska a to formou:
  1. netanečnej hry - s dialógom, s riekankou, s vyčítankou, s rekvizitami a pod.
  2. tanečné hry
  3. piesňový a hudobný materiál
Aj v súčasnosti, aby sa deti podieľali na zachovaní zvykoslovných tradícií. Ich neustále hľadanie, objavovanie a dôsledné poznávanie má pre ich výchovu veľký význam. Deti aby sa dozvedeli o živote v minulosti, zároveň aby si vytvárali lepší vzťah so staršou generáciou v súčasnosti. Preto je potrebné ľudové tradície zaradiť do každodenného života deti.

Cieľ: Zachovávať a šíriť ľudové tradície regiónu Šariš

Úlohy:        
Oboznámiť deti prostredníctvom folklóru s nárečovými prvkami
- viazať ich bežnú činnosť k jednotlivým výročným zvykosloviam, spoločne sa podieľať na ich príprave a realizácií (Mikuláš, Na
Ondreja, Lucia, Vianoce, Veľká Noc – Morena, jarné hry)
- zadávať úlohy deťom pri zistení tradícií v rodine - spolupráca s rodinou.

Materiál:    CD - ľudové piesne, Kazety

Vypracovala: Ferenčíková Marta