sunshine
O škole / Projekty / Projekt - Bezpečne na cestách

Projekt dopravná výchova detí predškolského veku - bezpečne na cestách

Zámer projektu:

Materská škola , ktorej zriaďovateľom je mesto Košice bola otvorená v roku 1984 a od roku 1999 sme držiteľmi certifikátu ZDRAVÁ ŠKOLA.
Je 6 – triedna  pavilónového typu s 3 veľkými  školskými dvormi   na sídlisku KVP v Košiciach . Počet zapísaných detí je 145 čo prevyšuje kapacitu školy. Je to aj následok zvyšovania populačnej krivky na sídlisku .V areály školy je taktiež Obvodné oddelenie policajného zboru  Sídlisko KVP , čo nám pomáha zabezpečovať školu pred devastáciou a poškodzovaním a zároveň motivuje k spolupráci  . Škola má 22 rokov a z časti je vybavená klasickými pomôckami a záhradným nábytkom, ale  je aj  vďaka projektom  inovovaná.

Cieľom materskej  školy je dopĺňať rodinnú výchovu  o výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú  na všestranný rozvoj  osobnosti dieťaťa, jeho sociálno – emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami a starostlivosť o zdravie detí ako aj trvalo udržateľný rozvoj .
Učiteľky svojou tvorivosťou , kreativizmom pripravujú pre deti rôzne projekty, podujatia  , aktivity a krúžky, vydávame občasník PADÁČIK. Snahou je vytvoriť atraktívne a podnetné  prostredie pre deti . V dnešnej náročnej dobe , keď rodičia venujú svojim deťom minimum času je potrebné dopĺňať rodinnú výchovu a pripravovať  zaujímavé a motivačné   aktivity dlhodobého charakteru , s cieľom postupne  viesť  k ochrane svojho zdravia a správneho životného štýlu.

Tým, že sme sa stali Otvorenou školou nie len pre deti, ale aj ich rodičov, prinášame kvalitu, odbornosť , stávame sa učiacou školou.
Aby sa vytvorili podmienky  pre plnenie projektu Zdravá škola  a na plnenie úloh 1. roviny : aktívna pohybová  činnosť detí, ktorá ich bude vnútorne uspokojovať  a prinášať radosť, neustále obnovujeme vybavenie  tried deťom k dispozícii podľa ich  záujmu.
V oblasti druhej roviny – stravovacie návyky sa zameriavame hlavne na spestrovanie a obohacovanie jedálneho lístka a tretia rovina je environmentálna s cieľom vytvárať kladný vzťah k prírode a jej ochrane.

Zámer projektu je                                                                     

 • rozšíriť prvú rovinu - aktívna pohybová činnosť o bezpečnosť a vhodné správanie sa detí a dospelých na cestách. Postupne bude integrovaná aj roviny druhá a tretia.
 • úpravou školského dvora motivovať deti bezpečnému pohybu po chodníkoch na kolobežkách, bicykloch, odrážadlách a v spolupráci s rodinou dbať o ich dobrý technický stav
 • spolupráca s OO PZ KVP

Odbornosť, plná kvalifikovanosť, zanietenosť   a dobrá  úroveň  výchovno vzdelávacej  práce  ako aj spolupráca s OO PZ KVP  garantuje opodstatnenosť projektu a hlavne jeho úspešnú realizáciu ,čím prispejeme k zníženiu nehodovosti detí na cestách.

Opodstatnenosť projektu:

Vzbudenie povedomia u detí o bezpečnosti na cestách je veľmi dôležité, ale nie je to postačujúce, ak naozaj chceme zredukovať riziká. Ak aj dodržiavajú odporúčania, ktoré dostanú, nemôžu byť dokonale chránené, predovšetkým preto, že detské vnímanie okolitého prostredia je limitované aj vtedy, keď dieťa dáva dobrý pozor, a tiež preto, že chybné správanie na strane vodičov áut nezáleží na dobrej vôli dieťaťa konať bezpečne. Riziko, ktorému treba čeliť v prípade nehody je veľmi reálne a nedá sa mu zabrániť, a preto musíme deti naučiť, ako reagovať v nepredvídaných situáciách.                                                

Dopravná výchova je súčasťou Programu výchovy  a vzdelávania detí v materských školách schválenom MŠ SR 8.5.1999 č. 197/99-44    integrovaného obsahu  CO  pre deti  predškolskom veku .Dopravná výchova vychádza zo špecifiky poznania telesného a pohybového vývinu detí. V predškolskom veku sa očividne mení telesná konštitúcia dieťaťa. Jeho organizmus rastie a silnie a postupne môže vykazovať čoraz lepšie a väčšie výkony. Výdatné pohyby v predškolskom veku vplývajú zasa na rozvoj svalstva a kostry dieťaťa. Vnímanie je pre dieťa predškolského veku najdôležitejšie zo všetkých poznávacích procesov. Preto ho treba rozvíjať a usmerňovať.

V oblasti zrakového vnímania je pre tento vek typická veľká nepresnosť a slabá ostrosť predmetov. Trojročné dieťa pozná 3 základné farby – červenú, zelenú a žltú.  Päť – šesť ročné dieťa už rozoznáva viac farieb. Aj odhad vzdialenosti je u detí nepresnejší ako u dospelého. Sluchové vnímanie sa postupne zdokonaľuje v tom zmysle, že dieťa presnejšie rozlišuje zvuky doliehajúce na jeho zmyslový orgán. Preto sa mení rozsah a intenzita sluchového vnímania. Dieťa ťažšie vníma priestor a tiež tretí rozmer hĺbku. Pri priestorovej orientácii v pravo – v ľavo dochádza u detí tiež k veľkým problémom. Pre pamäť dieťaťa je typická obraznosť, citovosť a živelnosť. Dieťa si oveľa lepšie zapamätá bezprostredné zážitky, ako slovný komentár o konkrétnej udalosti. Všeobecné poúčanie o tom, že na ulici si treba dávať pozor, nieje pre pamäť dieťaťa čosi konkrétne a názorné. Materiál, ktorý si dieťa má zapamätať musí pôsobiť dosť citovo. Veľmi dobre si vštepuje do pamäti, udržiava a vybavuje podnety spojené s negatívnymi citovými zážitkami.

Na zabezpečenie dopravnej výchovy v predškolskom veku treba utvoriť isté podmienky.
- celková úprava bezpečného prostredia pre život detí ,a to ako súčasť celospoločenského riešenia dopravnej premávky. Patrí sem urbanistické riešenie ulíc, sídlisk, hracích plôch a pod.
- prehľadné riešenie dopravy a komunikačnej siete s ohľadom na plynulosť a bezpečnosť premávky , vyznačené prechody pre chodcov prehľadné križovatky, zreteľné dopravné značky a informácie v meste i na dedine s rozsiahlou autobusovou sieťou
- dostatok hracích plôch a ihrísk, kde by bolo možné bez nebezpečia zasväcovať deti do dopravných situácií , a kde by mali možnosť voľného pohybu s pocitom bezpečia.

Ďalej treba dopravnú výchovu detí zabezpečiť systémom špeciálnych podmienok, to znamená materiálnym vybavením a pomôckami, určenými pre deti predškolského veku t.j. návštevou dopravného ihriska , poznávaním dopravných značiek. Úspech v dopravnej výchove nezaručujú len materiálne podmienky a dostatok hier. Jednou z najdôležitejších činiteľov, ktoré ovplyvňujú úspech v dopravnej výchove je odborná pripravenosť učiteliek materských školách väčšia informovanosť o otázkach dopravnej výchovy medzi rodičmi.

Ciele  projektu:

 • správnou motiváciou  a aktivitami  viesť deti a dospelých  k bezpečnosti na cestách ktorý sa  prejaví  v znížení počtu dopravných nehôd zapríčinenými deťmi a to vhodným správaním sa detí na cestách.
 • Vytvoriť vhodné podmienky pre  bezpečný pohyb a to hlavne detí a cyklistov s cieľom podporovať zdravý rast  
 • sprievodnými akciami viesť deti a dospelých k prevencii bezpečnosti na cestách

  Čiastkové ciele projektu:

 • Vhodnými aktivitami a  vybavením motivovať  rodičov a deti k bezpečnosti na cestách  
 • Viesť deti v spolupráca s dospelými k starostlivosti  o svoje  zdravie a neohrozovať zdravie iných  
 • Na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať a podporovať trvalo pozitívny vzťah k svojmu zdraviu  a to pravidelným bicyklovaním
 • Propagácia pohybu ako  zdravého životného štýlu

Priebeh projektu

Cieľ č. 1 - Bezpečnosť na cestách

Garant -  Bc. Katarína Lukáčová

 

   
Aktivita č. 1

Adamko – policajt

Cieľ: Dodržiavať a prakticky uplatňovať základné pravidlá bezpečnosti
pri chôdzi  na chodníku a hier na školskom dvore
Cieľová skupina:

2.-7. ročné  deti  a rodičia

   
Aktivita č. 2
Malí cyklisti
Cieľ: Prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa chodníkoch pri jazde na bicykli
Cieľová skupina: 5.-7. ročné deti
   
Cieľ č. 2 - Podporovať trvalý vzťah k svojmu zdraviu
Garant - Bc. Katarína Lukáčová  
   
Aktivita č.3
Pre radosť detí
Cieľ: Úpravou terénu vytvoriť možnosť pravidelného a bezpečného pohybu pre deti na rôznych druhoch dopravných prostriedkov pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku Vytvorením vhodných priestorových a materiálových podmienok motivovať deti predškolského veku a mladšieho školského veku k zdravému a hlavne bezpečnému pobytu na školskom dvore v príjemnom a zdravom prostredí. Vytvoriť cyklistickú dráhu pre deti
Cieľová skupina: rodičia a deti
   
Aktivita č. 4 Bezpečná cesta do škôlky
Cieľ: V spolupráci s rodičmi vyšpecifikovať nebezpečné úseky na ceste detí do MŠ a späť ako aj na vychádzkach a pravidelne na nich upozorňovať
Cieľová skupina: deti a rodičia
   
Aktivita č. 5 Vidieť a byť videný
Cieľ: Na vychádzkach mimo školy používať reflexné pásky a motivovať postupne deti k tomu ,aby mali snahu byť viditeľný na ceste
Cieľová skupina: Deti rôznych vekových kategórií
   
Aktivita č. 6 Môj bicykel
Cieľ: Naučiť deti aby jazdili na bezpečnostne zodpovedných dopravných prostriedkoch – bicykloch a v spolupráci s rodičmi sa o ne starali
Cieľová skupina: Rodičia a deti
   
Cieľ č. 3 - Propagácia prevencie bezpečnosti na cestách
Garant - Bc. Katarína Lukáčová  
   
Aktivita č. 7 Týždeň bezpečnosti na cestách
Cieľ: Sprievodný akciami propagovať medzi deťmi a rodičmi prevenciu bezpečnosti na cestách
Cieľová skupina: deti a rodičia
   
Aktivita č. 8 Bezpečnosť detí ako cestujúcich
Cieľ: Vzbudiť povedomie o vhodnom používaní systémov pripútania detí v autách
Cieľová skupina: rodičia
   
Aktivita č. 9 Vernisáž
Cieľ: Aktívne zapojiť detí a rodičov do výstavy výtvarných prác a trojrozmerných dopravných prostriedkoch
Cieľová skupina: rodičia a deti
   

 Predpokladaný počet účastníkov na 1 rok

Aktivita Dospelí Deti
1. aktivita deti  a rodičia 280 140
2. aktivita -  deti 10 30
3. aktivita – rodičia a deti 140 140
4. aktivita deti  a rodičia 300 140
5. aktivita  deti 30 140
6. aktivita  deti 30 30
7. aktivita   rodičia a deti 280 140
8. aktivita rodičia 280 200
9. aktivita deti a rodičia 140 140
  1490 1073

 Očakávané kvalitatívne výsledky projektu :

- uvedomenie sa  u  detí a dospelých  zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie iných  
- skvalitnenie okolia školy a priestorov kde sa pohybujú deti, čo má veľký vplyv na ich ďalší rozvoj v rámci zdravia , bezpečnosti  a edukácie
-  prostredníctvom  pohybových aktivít  prispievať k zdravému vývoju detí  
-  zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva , hlavne najmladšej generácie
-  vytvorenie podmienok  a propagovanie  bezpečnosti na ceste 
-  zvýšenie bezpečnosti detí pri hre
- zníženie nehodovosti a úrazov detí predškolského veku

Časový harmonogram projektu (stručne charakterizujte kľúčové aktivity v jednotlivých mesiacoch):

Plánovaný začiatok projektu : 02.09.2007         ukončenie projektu : 31.06.2011

Časový plán aktivít

 1. Prezentácia projektu a jeho propagácia – 2.9.2007 – 30.09.2007
 2. Zápis detí a rodičov na jednotlivé aktivity – 15.09.-30.09.2007
 3. Zabezpečenie jednotlivých  aktivít – 02.09. -30.11.2007
 4. Zabezpečenie  jednotlivých lektorov a pedagógov _ 02.09.-25.09.2007
 5. Príprava časového rozvrhu na jednotlivé aktivity – 15.09. - 30.09.2007
 6. Priebeh jednotlivých aktivit – 01.10.2007 – 30.09.2011
 7. Čiastočné hodnotenie projektu – 30.09.2008
 8. Záverečné hodnotenie a prezentácia  výsledkov projektu – 30.6.2011

Miesto realizácie  : MŠ Dénešova 53 , Košice

Predpokladané náklady na projekt:

p.č.

Názov

hradí

cena

ks

spolu
1

úprava terénu

STAMM s.r.o

50000

200 m2

50000
2

úprava terénu

 

100000

200 m2

100000
3

vybavenie ŠD

Pontis a.s

60000

200 m2

60000
4

kolobežka

ZRPŠ

2000 10 20000
5

bicykel

 

2000 5 10000
6

odrážadlo

 

600 6 3600
7

dopravné značenie

 

20000

 

20000
8

odmeny

 

20 1400 28000
9

doprava

 

2000 5 10000
10

literatúra pre deti

ZRPŠ

170 60 10200
11

učebné pomôcky

ZRPŠ

2000 10 20000

 

spolu

 

238790

 

331800

Garancia spoluúčasti (vyjadrenie dotknutých subjektov, podpis zodpovednej osoby):

- Združenie rodičov a priateľov školy pri MŠ Dénešova č. 53,  
- OOPZ KVP a KR PZ v Košiciach 
- Nadácia PONTIS s.r.o
- Všeobecná zdravotná poisťovňa

Vypravovala : Bc. Katarína Lukáčová
riaditeľka školy