sunshine
O škole / Školské poplatky

                            Pravidelné poplatky v MŠ:

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov (školné)

IBAN účtu: MŠ:  SK92 5600 0000 0004 9796 9078
20 €/mesačne 
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní   z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Rodičovský príspevok

IBAN účtu : Rodičovské združenie pri MŠ: SK43 0200 0000 0014 3939 8857
10 €/ mesačne počas školského roka (za júl a august sa neplatí)

Strava

IBAN účtu: Školská jedáleň: SK26 5600 0000 0004 9796 0081
1,45 €/deň.

Na stravu dostáva dieťa v prípravnej triede  dotáciu na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa 1,30 € (musí byť prítomný na výchovno-vzdelávacom procese a musí odobrať stravu) – doplatok zákonného zástupcu dieťaťa predškoláka je 0,15 €/deň


               Všetky platby uhradiť do 5. dňa v mesiaci !!!