sunshine
O škole / Školský poriadok
Vnútorný poriadok školy1  Charakteristika školy

2  Prevádzka školy

3  Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

3.1  Prijímanie detí do MŠ

3.2  Dochádzka detí do MŠ

3.3  Úhrada poplatkov za dochádzku

3.4  Ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ

4  Vnútorná organizácia školy

4.1  Organizácia tried a vekové zloženie

4.2  Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí

4.3  Preberanie detí

4.4  Styk s rodičmi

4.5  Organizácia v šatni

4.6  Organizácia v soc. zariadení

4.7  Organizácia pri podávaní jedla

4.8  Pobyt detí vonku

4.9  Organizácia počas popoludňajšieho spánku

4.10  Organizácia v miestnosti pohybových hier

4.11  Výchovno-vzdelávacia a krúžková činnosť

5  Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

6  Ochrana spoločného a osobného majetku

6.1  Ochrana spoločného majetku

6.2  Ochrana osobného majetku

7  PrílohyCelé znenie školského poriadku je k stiahnutiu Školský poriadok .