sunshine
RZ a RŠ / Rodičovské združenie
Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova č. 53 , Košice 040 23         
      

Na triednych aktívoch dňa 09.09.2021 boli zvolení členovia výboru RZ za jednotlivé triedy.  Zástupcovia tried (bez uvedenia akademických titulov):
 I. trieda - slimáčiky  p. Farkašová
 p. Krempaský
 
 II. trieda - lienky  p. Barbierik
 p. Kusztván
 p.Vanečková
 III. trieda - stonožky  p. Demjanovič
 p. Vargovčák
 p. Zummerová
 IV.trieda - motýliky  p. Cibereova  p. Osina
 
 V. trieda - mravčekovia  p. Adamišinová
 p. Mamáková
 
 VI. trieda - včielky  p. Evin

 

Členka rodičovskej rady delegovaná za MŠ: p.uč. Krempaská
Hospodár RZ: p. Nemkyová


Výbor sa schádza podľa plánu minimálne 3 x ročne a podľa potreby školy. Plán zasadaní výboru RZ pre školský rok 2021-2022 sa zobrazí po kliknutí na túto linku.

Rozpočet na predpokladané výdavky RZ na školský rok 2021-2022 k nahliadnutiu po kliknutí na linku.V Á Ž E N Í R O D I Č I A!
V školskom roku 2021/ 2022 členský príspevok RZ za dieťa činí

10.-eur / mesiac

Od platby môžu byť oslobodené deti:
a/ ktoré budú viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neprítomné v MŠ zo zdravotných dôvodov, pričom o oslobodenie od
členského príspevku je potrebné požiadať výbor RZ písomnou žiadosťou zákonným zástupcom do 30 dní od neprítomnosti
dieťaťa, alebo na najbližšom zasadaní výboru RZ ( termíny zasadaní a formuláre žiadostí sú umiestnené v šatniach na
nástenkách)
b/ príspevok v čase prerušenia prevádzky MŠ v mesiacoch júl a august sa neuhrádza
c/ ak má rodič v MŠ viac detí, príspevok uhrádza za každé dieťa.

Schválené na zasadnutí RR dňa 09 . 09. 2021                                             Rodičovská rada