sunshine
RZ a RŠ / Plán RŠ
                                                            Rada školy pri MŠ  Dénešova 53, 040 23 Košice 

Plán  Rady školy  na šk.rok 2019/2020

Harmonogram zasadnutí

    September 2019 o 16.00 hod.
    Február 2020  o 16.00 hod.

Predseda:  Katarína Svítková 
September
 1.Otvorenie
 2. Privítanie nových členov RŠ za rodičov a nepedagogických zamestnancov
 3. Prerokovanie Hodnotiacej správy MŠ
4. Plán práce Rady školy na šk. rok 2019/2020 
5. Oboznámenie s ročným plánom a školským poriadkom
6. Oboznámenie s aktivitami v MŠ
7. Diskusia 
8. Záver 

Február
1 Otvorenie 
2 Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 1. polrok šk. r.2019/2020
3 Vyhodnotenie aktivít za 1.polrok šk. roku 2019/2020  
       4.  Oboznámenie s aktivitami v 2. polroku
5.  Príprava volieb Rady školy na obdobie 2020-2024
       - príprava volebných lístkov /pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
         navrhnutých rodičov zo 4 tried MŠ – rodičia navrhnutí a schválení na tried. aktívoch
6.  Návrhy a pripomienky členov RŠ
7.  Diskusia 
8.  Záver

Marec    
               VOĽBY  DO RADY ŠKOLY
                OBOZNÁMENIE S VÝSLEDKAMI VOLIEB