sunshine
RZ a RŠ / Plán RŠ
                                                          Rada školy pri MŠ  Dénešova 53, 040 23 Košice 

Plán  Rady školy  na šk.rok 2020/2021

Harmonogram zasadnutí

september

1. Otvorenie
2. Oboznámenie so Štatútom rady školy 
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Prerokovanie a schválenie hodnotiacej správy za školský rok 2019/2020
5. Plán práce Rady školy na školský rok 2020/2021
6. Oboznámenie s ročným plánom a školským poriadkom
7. Oboznámenie s aktivitami v MŠ
8. Diskusia
9. Záver
  
február

1. Otvorenie
2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 1. polrok šk. r. 2020/2021 
3. Vyhodnotenie aktivít za 1.polrok šk. r. 2020/2021
4. Oboznámenie s aktivitami v 2. polroku
5. Rôzne
6. Uznesenie – záver 
 

jún

1. Otvorenie
2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 2. polrok šk. r.2020/2021 
3. Vyhodnotenie aktivít za 2.polrok šk.r. 2020/2021 
4. Prerokovanie organizácie školského roka 2021/2022
5.Vyhodnotenie projektov
6. Návrh plánu práce Rady školy na školský rok 2021/2022 
7. Rôzne
8. Uznesenie – záver