sunshine
RZ a RŠ / Plán RŠ
                                                               Rada školy pri MŠ Dénešova 53, 040 23 Košice

                                                                       Plán Rady školy na šk.rok 2018/2019


Harmonogram zasadnutí

september

1. Otvorenie
2. Privítanie nového člena Rady školy
3. Prerokovanie a schválenie plánu práce RŠ na školský rok 2018/2019
4.Oboznámenie a schválenie Hodnotiacej správy za školský rok 2017/2018
5. Oboznámenie s ročným plánom a školským poriadkom
6. Oboznámenie s projektmi v MŠ
7. Rôzne
8. Uznesenie – záver

február

1. Otvorenie
2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 1. polrok šk. r.2018/2019
3. Vyhodnotenie aktivít za 1.polrok šk. roku 2018/2019 
4. Oboznámenie s aktivitami v 2. polroku
5. Rôzne
6. Uznesenie – záver

jún

1. Otvorenie
2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 2. polrok šk. r.2018/2019
3. Vyhodnotenie aktivít za 2.polrok šk.roku 2018/2019
4. Prerokovanie organizácie školského roka 2019/2020
5.Vyhodnotenie projektov
6. Návrh plánu práce na školský rok 2019/2020
7. Rôzne
8. Uznesenie – záverŠtatút rady školy