sunshine
RZ a RŠ / Plán RŠ
                                                      Rada školy pri MŠ  Dénešova 53, 040 23 Košice 

Plán  Rady školy  na šk.rok 2021/2022

Harmonogram zasadnutí

September

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh a schválenie plánu zasadnutí  Rady školy na školský rok 2021/2022 
4. Prerokovanie  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021
5. Oboznámenie RŠ s personálnym obsadením a počtom tried v šk. roku 2021/2022 
6. Oboznámenie s ročným plánom a školským poriadkom 
7. Oboznámenie s aktivitami a projektmi v MŠ 
8. Diskusia 
9. Uznesenie, záver
  
Február

1. Otvorenie
2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 1. polrok šk. r. 2021/2022 
3. Vyhodnotenie aktivít za 1.polrok šk. roku 2021/2022
4. Oboznámenie s aktivitami v 2. polroku
5. Rôzne
6. Uznesenie – záver 
 

Jún

1. Otvorenie
2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za šk. r.2021/2022 
3. Vyhodnotenie aktivít za 2.polrok šk.roku 2021/2022 
4. Prerokovanie organizácie školského roka 2022/2023
5.Vyhodnotenie projektov
6. Návrh plánu práce Rady školy na školský rok 2022/2023 
7. Rôzne
8. Uznesenie – záver