sunshine
RZ a RŠ / Plán RZ
                                          Plán zasadaní rodičovskej rady pri MŠ Dénešova ul. č. 53, Košice

                                                                           škol. rok 2017/2018


12. september 2017 - 16:30 h - zasadanie rodičovskej rady RZ

Program:
1/ Otvorenie.
2/ Oboznámenie so ŠkVP Slniečko, oboznámenie so Školským poriadkom,
organizačné pokyny.
3/ Predstavenie členov výboru RZ.
4/ Správa hospodárenia a kontrola finančného denníka za šk. rok.2016/ 2017
5/ Návrh výdavkov z členského príspevku v šk. r. 2017/2018.
6 Návrh dobrovoľného príspevku RZ na šk. r. 2017/2018 (8 - 10,-€).
7/ Plán zasadaní rodičovskej rady RZ v šk. roku 2017/2018.
8/ Diskusia, rôzne.
9/ Prijatie uznesenia, záver.

13. september 2017 - 16:00 h - plenárna schôdza RZ

Program plenárnej schôdze RZ :
1/ Otvorenie.
2/ Oboznámenie so ŠkVP Slniečko.
3/ Oboznámenie so Školským poriadkom.
4/ Organizačné pokyny.
5/ Predstavenie členov rodičovskej rady .
6/ Správa o hospodárení RZ za uplynulý šk. rok.2016/ 2017
7/ Návrh výdavkov z členského príspevku v šk. r. 2017/2018.
8/ Návrh členského príspevku RZ na šk. r. 2017/2018 (8,- 10.-€).
9/ Diskusia- rôzne
10/ Prijatie uznesenia, záver.


7 . november 2017 - 16:30 h – zasadanie rodičovskej rady RZ

Program:
1/ Otvorenie.
2/ Predstavenie členov výboru RR.
3/ Voľba výboru RR.
4/ Kontrola stavu financií.
5/Posúdenie žiadostí o oslobodenie od platby členského príspevku RZ.
6/ Informácie o akciách MŠ a výdavkoch/ príprava akcií.
7/ Diskusia – rôzne - návrhy, podnety a pripomienky členov rady.
8/ Prijatie uznesenia, záver.


13. február 2018 - 16:30 h - zasadanie rodičovskej rady RZ

Program:
1/ Otvorenie.
2/ Kontrola stavu financií a hospodárenia za I. polrok.
3/ Posúdenie žiadostí o oslobodenie od platby členského príspevku RZ.
4/ Informácie o akciách MŠ a výdavkoch/ príprava akcií.
5/ Diskusia – rôzne - návrhy, podnety a pripomienky členov rady.
6/ Prijatie uznesenia, záver.


10. apríl 2018 - 16:30 h - zasadanie rodičovskej rady RZ

Program:
1/ Otvorenie.
2/ Kontrola stavu financií.
3/ Posúdenie žiadostí o oslobodenie od platby členského príspevku RZ.
4/ Informácie o akciách MŠ a výdavkoch/ príprava akcií.
5/ Diskusia – rôzne - návrhy, podnety a pripomienky členov rady.
6/ Prijatie uznesenia, záver.


22. máj 2018 - 16:30 h – zasadanie rodičovskej rady

Program:
1/ Otvorenie.
2/ Správa o činnosti rodičovskej rady RZ v šk. rok 2016/2017.
3/ Posúdenie žiadostí o oslobodenie od platby členského príspevku RZ.
4/ Informácie o akciách MŠ a predpokladaných výdavkoch v závere školského roka.
5/ Informácie o čerpaní finančných prostriedkov v priebehu šk. roka 2017/2018.
6/ Diskusia – rôzne - návrhy, podnety a pripomienky členov rady.
7/ Prijatie uznesenia, záver.

Košice 13. 9. 2017 Rodičovská rada
pri MŠ Dénešova 53POZNÁMKA: Zasadania rodičovskej rady RZ sa budú konať podľa potreby operatívne, prípadné zmeny termínov a programu uvedené v tomto pláne budú včas oznámené!