sunshine
RZ a RŠ / Rada školy
Materská škola Dénešova č. 53 Košice 040 23


Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.
Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

Rada školy pri MŠ Dénešova má 9 členov:

    3 sú zvolení zástupcovia rodičov
    2 sú zvolení pedagogickí zamestnanci    
    1 zvolený nepedagogický zamestnanec
    3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 
 
Na ustanovujúcom zasadnutí rady školy dňa 10.09.2020 bola ustanovená nová rada školy na funkčné obdobie 2020 - 2024 v zložení :
 Predseda:   p. Svítková Katarína- pedagogický zamestnanec
 Podpredseda:  Mgr. Hudáková Valentína - pedagogický zamestnanec
 Zapisovateľka: Mgr. Vanečková  Monika - rodič
 Členovia: Ing. Demjanovič Dávid - rodič
   p. Adamišin Martin - rodič
   p. Nemkyová Eva - nepedagogický zamestnanec
   Ing. Roman Matoušek - poslanec
   p. Tóth Vojtech MBA - poslanec
   p.Martin Boritáš - poslanec

Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním a členovia Rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie .Stretávajú sa 4x ročne a pracujú podľa vopred vypracovaného plánu. Na zasadnutia prizývajú riaditeľa školy a spolupracujú so ZRPŠ pri MŠ Dénešova .
Rada školy nevlastní žiaden  majetok a svoju činnosť zabezpečuje v zmysle platnej  legislatívy.        

Svítková Katarína
Predseda RŠ
v.r.