Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

O škole

Charakteristika školy

Materská škola bola zriadená v roku 1985. Škola je neprávnym subjektom. Zriaďovateľom MŠ je mesto Košice. Má tri jednoposchodové pavilóny so samostatnými jedálňami a jeden pavilón jednoposchodový – hospodársky, v ktorom sa nachádza kuchyňa, administratívna časť , knižnica a telovýchovná miestnosť, ktorá je vybavená variabilným telovýchovným náradím a náčiním. V knižnici sa nachádzajú detské knihy, časopisy, ako aj odborná literatúra pre učiteľky. Pravidelne ju dopĺňame novými knihami. Materská škola sa nachádza v tichom príjemnom a pokojnom prostredí v areáli s množstvom zelene, ktorý poskytuje vhodné podmienky na oddych, relax a športové vyžitie. Súčasťou je oddychová zóna a bylinková záhradka, o ktorú sa poctivo starajú pani učiteľky spolu s deťmi.

V súčasnosti je škola 6 triedna s kapacitou 120 detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárného vzdelávania. Ak to kapacita dovoľuje aj deťom od 2 rokov. Momentálne v MŠ pracuje 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 5 upratovačiek, 3 kuchárky, hospodárka, vedúca školskej jedálne a riaditeľka školy.

Škola získala niekoľko ocenení významného charakteru :

Ocenenie EÚ za projekt Bezpečne na ceste, cenu primátora mesta Košice, čestné uznanie za aktívnu prípravu a organizáciu – Olympijské festivaly Slovenska, čestné uznanie SOV za aktívnu spoluprácu za environmentálne aktivity, diplom za prvé miesto v obvodnej olympiáde KVP Košíc, diplom za tretie miesto v atletických pretekoch v Košiciach Plachého míľa, prvé a druhé miesto v celomestskej recitačnej súťaži „Slovo bez hraníc“, popredné miesta získavame vo výtvarných súťažiach.

Cieľ školy

Cieľom materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno – emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami a starostlivosť o zdravie detí ako aj trvalo udržateľný rozvoj.
Učiteľky svojou tvorivosťou a kreativitou pripravujú pre deti rôzne projekty, podujatia, aktivity a krúžky. Snahou zainteresovaných je vytvoriť atraktívne a podnetné prostredie pre deti . Našou snahou je dopĺňať rodinnú výchovu a pripravovať zaujímavé a motivačné aktivity dlhodobého charakteru, s cieľom postupne viesť deti k ochrane svojho zdravia, správneho životného štýlu, ako aj k ochrane životného prostredia.

Vízia školy

Šťastné a zdravé dieťa, spokojní rodičia, spokojní učitelia. Škola, ktorá pripravuje deti pre úspešný a naplňujúci život.

Poslanie školy

Hodnoty školy