Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Pravidelné poplatky v MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov (školné)

IBAN účtu: MŠ: SK92 5600 0000 0004 9796 9078
40 €/mesiac
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Rodičovský príspevok

IBAN účtu : Rodičovské združenie pri MŠ: SK43 0200 0000 0014 3939 8857
10 €/ mesiac.

Počas školského roka (za júl a august sa neplatí)

Od platby môžu byť oslobodené deti:
a) ktoré budú viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neprítomné v MŠ zo zdravotných dôvodov, pričom o oslobodenie od členského príspevku je potrebné požiadať výbor RZ písomnou žiadosťou zákonným zástupcom do 30 dní od neprítomnosti dieťaťa, alebo na najbližšom zasadaní výboru RZ
b) ak má rodič v MŠ viac detí, príspevok uhrádza za jedno dieťa.

Strava

IBAN účtu: Školská jedáleň: SK26 5600 0000 0004 9796 0081

Výška príspevku na stravu je: 2,30 €/deň
Výška príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí je: 5 €/ mesiac

Všetky platby uhradiť do 5. dňa v mesiaci !!!