Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Pravidelné poplatky v MŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov (školné)

IBAN účtu: MŠ: SK92 5600 0000 0004 9796 9078
20 €/mesačne
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Rodičovský príspevok

IBAN účtu : Rodičovské združenie pri MŠ: SK43 0200 0000 0014 3939 8857
10 €/ mesačne počas školského roka (za júl a august sa neplatí)

Strava

IBAN účtu: Školská jedáleň: SK26 5600 0000 0004 9796 0081
1,45 €/deň.

Všetky platby uhradiť do 5. dňa v mesiaci !!!