Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Projekty

Zdravé telo, čistá myseľ, to má pre nás zmysel

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na zvýšenie úrovne praktických pohybových zručností detí a rozvíjanie pohybových kompetencií detí prostredníctvom športových aktivít, ktoré sú aplikované  do výchovno-vzdelávacieho procesu a do spoločných aktivít detí s rodičmi. Projekt má za úlohu naučiť učiteľov viesť atraktívne edukačné aktivity pre deti pomocou moderných metód a pomôcok. Počas projektu sledujeme a monitorujeme telesný rozvoj a pohybovú výkonnosť detí.

Cieľ projektu: Rozširovať a prehlbovať pohybové kompetencie detí  používaním športových pomôcok a pravidelnými cvičeniami a pohybovými aktivitami motivovať deti k cvičeniu a zvyšovaniu   funkčnej zdatnosti. 

Kultúrne dedičstvo Slovenska

Charakteristika projektu: Tento projekt umožňuje deťom, učiteľkám, rodičom poznávať tradície našich starých,  prastarých rodičov, nárečie, život na dedine a naďalej pestovať vzťah k folklóru cez ľudovú  hudbu, tanec, spev, riekanky a hádanky. V projekte nájdeme aj hudobno-pohybové hry, zaujímavé aktivity, hry so  spevom s prvkami tvorivej dramatiky, ktoré v nemalej miere  prispievajú k správnemu držaniu  tela a k rozvoju pohybových zručností. 

  Cieľ projektu: Rozvíjať u detí vzťah k tradíciám, zvykom a remeslám, rozširovať poznanie  o slovenskej ľudovej kultúre cez hudbu, spev, riekanky, vyčítanky a zážitkovým učením im  ponúknuť informácie, ako sa žilo a pracovalo na dedine, dať im okúsiť pocit radosti  z folklóru cez  ľudové pohybové hry.

Bezpečne do školy

Charakteristika projektu: Tento dopravný projekt obsahuje činnosti a aktivity pre deti primerané  ich veku v materskej škole a na elementárnej úrovni rozvíja u detí prvky dopravnej výchovy. Dopravná výchova sa koncepčne prelína školským vzdelávacím programom a umožňuje využívať zaujímavé aktivity pomôcky a materiálne vybavenie školy a dopravného ihriska v areály. Spolupráca s PZ SR umožňuje deťom spoznávať reálne situácie v dopravnej problematike.

Cieľ projektu: Pochopenie významu bezpečného správania sa v prostredí cestnej dopravy, rýchle myslenie a rozhodovanie sa, ovládanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodci. Rozvíjať schopností detí pozorovať, orientovať sa v dopravnom prostredí MŠ a hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti.

Adoptuj  kravičku /prípravné triedy/

Charakteristika projektu: Adoptuj kravičku je unikátny projekt realizovaný z Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský mliekarenský zväz spustil projekt Adoptuj kravičku už v roku 2012 a následne jeho vynovenú a rozšírenú verziu v roku 2017. V hre Adoptuj  kravičku si deti môžu virtuálne adoptovať ozajstnú kravičku a takto sa zábavnou formou učiť o dôležitosti konzumácií slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek aj o práci poľnohospodárov – farmárov. Novinkou od 2021 je zmena Adoptuj kravičku z hry pre jednotlivcov a kolektívy na zábavnú a edukatívnu školskú súťaž. Projekt chce osloviť hlavne deti materských škôl a základných škôl a realizáciou súťaží motivovať školy , zabezpečiť im návštevu fariem a rozšíriť im povedomie o slovenských farmách a slovenských mliečnych výrobkoch.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska a to už od detského veku. Ukázať deťom a ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.

Šetrím si €uríčka /prípravné triedy/

Charakteristika projektu:  Prostredie, v ktorom dnešné deti vyrastajú ovplyvňuje ich vývoj. Jednou z vecí, ktoré nás sprevádzajú celým životom sú aj peniaze, ktoré v našom živote zohrávajú dôležitú úlohu či už v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle. Závisí to od finančnej gramotnosti každého z nás. Predškolský vek je vekom, kedy môžeme v deťoch prostredníctvom ich prirodzenej zvedavosti k témam z každodenného života prebudiť hravou formou záujem o financie a finančné vzdelávanie.  Peniaze sú neodmysliteľnou súčasťou ľudského života, považujeme za dôležité venovať tejto téme patričnú pozornosť už od útleho veku dieťaťa. Ukazuje sa, že už deti v predškolskom veku prichádzajú do kontaktu s peniazmi. Často ich pred týmto svetom chceme čo najdlhšie uchrániť, no nevedomosť o tom, ako fungujú peniaze v našej spoločnosti, je pre nich skôr na škodu. Deti by mali vedieť, že všetko niečo stojí, a peniaze v peňaženkách rodičov nepribúdajú len tak. Preto by sa mali už predškoláci učiť, čo sa vlastne rozumie pod pojmom peniaze.

Cieľ projektu:  Cieľom projektu je primeraným a pútavým spôsobom  sprostredkovávať deťom informácie o význame, funkcii, vzhľade a spôsobe získavania peňazí.

Kolotoč v prírode

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na možnosť dieťaťa   rozvíjať sa integrovane vo všetkých oblastiach rozvoja: v oblasti kognitívnej získavať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si základné návyky ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam v  oblasti sociálno-emocionálnej – rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vnímať krásy prírody, vyjadriť svoje city k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje okolie v oblasti perceptuálno-motorickej rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia

 Cieľ projektu:  Citlivo vytvárať u deti kladný vzťah k prírode, jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a prakticky uplatňovať návyky základov osobnej zodpovednosti za stav prostredia v ktorom žijú.

Lego – moja hračka

Charakteristika projektu: Učenie v predškolskom veku má svoje charakteristické črty a zvláštnosti. Je obsiahnuté vo všetkých organizačných formách v MŠ a to najmä v podobe hry. Podnetom na hru môže byť situácia, príklad, slovná výzva, hračka alebo stavebnica. LEGO hračky  rastú spolu s deťmi. Hracia hodnota LEGA je neobmedzená pre množstvo modelových situácií a stúpajúcej tvorivosti detí, ich fantázie a veku. Obľúbenosť hračiek LEGO u detí je všeobecne známa, a tak nie je divu, že sa LEGO začalo spontánne používať ako učebná pomôcka.  

Cieľ projektu: Cieľom projektu je využívať LEGO vo výchovno – vzdelávacom procese v MŠ a tým urýchliť myšlienkové pochody u detí tvorivým zapájaním do samotného procesu vlastnou činnosťou. Využiť ho ako atraktívnu učebnú pomôcku, ktorá učiteľke pomôže dosiahnuť naplánovaný cieľ. 

Malí záhradníci

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava predovšetkým vybudovať v deťoch zodpovednosť, samostatnosť v starostlivosti o našu záhradku. Prostredníctvom  zážitkového učenia sa deti zapájajú do environmentálnych aktivít. Pani učiteľky spolu s rodičmi a deťmi vytvorili záhradku plnú podnetov, kde sa skúma, objavuje. Je to miesto s bohatými možnosťami výberu činností a hier, ktoré u deti rozvíjajú vzťah k prírode, prírodných materiálov a ľudskej práci. Deti sa každoročne tešia z prvých pestovateľských úspechov.

Cieľ projektu: Utvárať pozitívny vzťah k prírode na základe praktických skúseností, ktoré súvisia so starostlivosťou o rastliny a živočíchy.

Rozvíjať motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri úprave školského dvora. Na základe pozorovania a praktických skúsenosti poznávať, že rastliny potrebujú pre svoj rast teplo, vzduch a vodu.

Dohovor o právach dieťaťa

Charakteristika projektu:  V roku 1959 prijala Organizácia spojených národov Deklaráciu práv dieťaťa. Obsahovala 10 zásad, ktorými by sa mali štáty riadiť vo vzťahu k deťom a mládeži. Tieto zásady boli neskôr podstatne rozpracované a doplnené v Dohovore o právach dieťaťa, ktorý prijala OSN 20. novembra 1989. Tento dohovor bol postupne ratifikovaný 195 krajinami (vrátane Slovenskej republiky) a stal sa tak najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.

Cieľ projektu :  Implementovať problematiku ľudských práv a práv dieťaťa do výchovno – vzdelávacieho procesu prostredníctvom hier a činností. Osvojiť si vedomosti a zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti, a to v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.