Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova č. 53 , Košice 040 23         

Na triednych aktívoch dňa 08.09.2022 boli zvolení členovia výboru RZ za jednotlivé triedy.  

Zástupcovia tried (bez uvedenia akademických titulov):

I. trieda – slimáčikyp. Tkáčováp. Juhás
II. trieda – lienkyp. Farkašováp. Krempaský
III. trieda – stonožkyp. Čislákováp. Ternyila
IV.trieda – motýlikyp. Ciberep. Barbierik
V. trieda – mravčekoviap. Vanečkováp. Kusztván
VI. trieda – včielkyp. Zummerováp. Vargovčákp. Demjanovič

Členka rodičovskej rady delegovaná za MŠ: p.uč. Krempaská
Hospodár RZ: p. Nemkyová

Výbor sa schádza podľa plánu minimálne 3 x ročne a podľa potreby školy Plán zasadaní výboru RZ pre školský rok 2022-2023

Rodičovský príspevok

10 €/ mesačne

IBAN účtu : Rodičovské združenie pri MŠ: SK43 0200 0000 0014 3939 8857

Od platby môžu byť oslobodené deti:
a) ktoré budú viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neprítomné v MŠ zo zdravotných dôvodov, pričom o oslobodenie od členského príspevku je potrebné požiadať výbor RZ písomnou žiadosťou zákonným zástupcom do 30 dní od neprítomnosti dieťaťa, alebo na najbližšom zasadaní výboru RZ
b) príspevok v čase prerušenia prevádzky MŠ v mesiacoch júl a august sa neuhrádza
c) ak má rodič v MŠ viac detí, príspevok uhrádza za jedno dieťa.

Žiadosť o prerušenie dochádzky /RZ/