Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Rada školy

Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

Rada školy pri MŠ Dénešova má 9 členov:

3 sú zvolení zástupcovia rodičov

2 sú zvolení pedagogickí zamestnanci

1 zvolený nepedagogický zamestnanec

3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Na ustanovujúcom zasadnutí rady školy dňa 10.09.2020 bola ustanovená nová rada školy na funkčné obdobie 2020 – 2024 v zložení :

PredsedaSvítková Katarínapedagogický zamestnanec
PodpredsedaMgr. Hudáková Valentínapedagogický zamestnanec
ZapisovateľkaMgr. Vanečková Monikarodič
ČlenoviaIng. Demjanovič Dávid
Ing. Krempaský Radoslav
Nemkyová Eva
Ing. Roman Matoušek
Tóth Vojtech MBA
Martin Boritáš
rodič
rodič
nepedagogický zamestnanec
poslanec
poslanec
poslanec

Plán zasadnutí RŠ