Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Tlačivá

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa

Vyhlásenie 2% (3%) z dane

Prihláška na stravovanie v školskej jedálni

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia

Žiadosť o prerušenie dochádzky (školné)

Žiadosť o prerušenie dochádzky (RZ)

Informovaný súhlas zákonného zástupcu _pokračovanie PPPV

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania