Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Zápis detí do MŠ

2. marca 2022

Riaditeľstvo MŠ Dénešova 53, v Košiciach Vám oznamuje termín a podmienky zápisu detí do MŠ na školský rok 2022/2023.

Zápis detí do MŠ na Dénešovej ulici 53 v Košiciach, na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch:

02. 05. 2022 od 08:00 do 12:30 hod.

03. 05. 2022 od 08:00 do 12:30 hod.

04. 05. 2022 od 13:00 do 16:30 hod.

Žiadosť môžete podať:

  • Osobne u riaditeľky školy
  • Osobne doručením do poštovej schránky materskej školy
  • Slovenskou poštou na adresu materskej školy

Podmienky prijatia podľa pokynov zriaďovateľa a platnej legislatívy:

  1.  Na predprimárne vzdelávanie  sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.     
  2.  Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku.
  3. Prednostne prijímame deti do MŠ, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie  povinné, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022  piaty rok veku podľa miesta trvalého bydliska a deti ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
  4. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy, rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárného vzdelávania v materskej škole a na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia.
  5. Osvojené hygienické návyky ( bez plienok).
  6. Na zápis je potrebná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Bez predloženia tohto potvrdenia obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní nebude možné začať konanie o prijatie daného dieťaťa.
  7. Žiadosť o prijatie  podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

Bližšie informácie nájdete na:   https://ms-denesova.sk/prijimanie-deti-do-ms/   

Zákonným zástupcom bude rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do 15.júna 2022 zaslané doporučene poštou, prípadne bude vydané osobne.

Teší nás, ak ste si vybrali pre vaše dieťa našu materskú školu 🙂