Tie najväčšie dary, aké môžete deťom dať, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. /Denis Waitle/

Zápis detí do MŠ

1. marca 2023

Zápis detí do MŠ na Dénešovej ulici 53 v Košiciach, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční

v dňoch:

  02. 05. 2023 od 12:30 do 16:30 hod.

  03. 05. 2023 od 11:00 do 13:00 hod.

  04. 05. 2023 od 11:00 do 13:00 hod.

Žiadosť môžete podať

 • Osobne u riaditeľky školy
 • Osobne doručením do poštovej schránky materskej školy
 • Slovenskou poštou na adresu materskej školy
 • E-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva

Podmienky prijatia podľa pokynov zriaďovateľa a platnej legislatívy:

 1.  Na predprimárne vzdelávanie  sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.     
 2. Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku. ak to kapacitné, personálne a iné podmienky materskej školy umožňujú.
 3. Prednostne prijímame deti do MŠ, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie  povinné, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023  piaty rok veku podľa miesta trvalého bydliska a deti ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 4. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy, rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárného vzdelávania v materskej škole a na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia.
 5. V prípade ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má indikované špeciálne výchovnovzdelávacie potreby, zákonný zástupca predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, odporúčanie všeobecného lekára a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 6. Je nutné, aby dieťa prichádzalo do kolektívu s osvojenými základnými zručnosťami v oblasti sebaobsluhy a hygieny, t.j.- dokázalo sa najesť, napiť, umyť si ruky, aspoň čiastočne sa obliecť, a bolo schopné používať toaletu. Dieťa musí byť úplne odplienkované.
 7. Na zápis je potrebná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Bez predloženia tohto potvrdenia obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní nebude možné začať konanie o prijatie daného dieťaťa.

Bližšie informácie nájdete na:   https://ms-denesova.sk/prijimanie-deti-do-ms/   

Zákonným zástupcom bude rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do 15.júna 2023 zaslané doporučene poštou, prípadne bude vydané osobne.

Teší nás, ak ste si vybrali pre vaše dieťa našu materskú školu 🙂